Organizačné pokyny celoslovenského projektu SUPERTRIEDA nájdete tu vo formáte PDF.

Propozície k aktuálnemu ročníku projektu Supertrieda na stiahnutie.

 

SUPERTRIEDA  KOŠICE 2013. 

Dvojročná prezentačná súťaž škôl Košického kraja.

Projekt Supertrieda Košice 2013 je projektom realizovaným počas celých 2 rokov 2012 a 2013. Je súborom aktivít smerujúcich k aktivizácii košických detí a mládeže  prostredníctvom umenia.

Projekt zapája všetky košické základné a stredné školy, ktorým ponúka dobrovoľnú účasť na organizovaných aktivitách a patronát umelca, ktorý bude školu reprezentovať a prakticky pomáhať pri tvorbe projektu (umeleckého programu) v rámci hodín umeleckej, hudobnej a výtvarnej výchovy .

Víťazná škola /v zmysle štatútu projektu Supertrieda/ postupuje do celoslovenského kola.

 

Pravidlá súťaže sa riadia štatútom projektu Supertrieda / www.supertrieda.sk /

 

Cieľ

Zvyšovať kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života.

 

Náplň projektu

Žiaci ZŠ v rámci svojej triedy (pod dohľadom učiteľa a umelca) v čase vyučovania pracujú na spoločnom umeleckom programe – na danú tému vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, hrajú na hudobných nástrojoch, maľujú kulisy, vyrábajú  pomôcky, šijú kostýmy, tancujú, moderujú, režírujú, filmujú, pracujú s počítačom, organizujú – vytvárajú spoločné umelecké dielo na spoločnú tému („Keď raz budem starý…..“)

V máji 2012 budú svoj program a zároveň svoju školu prezentovať formou súťažného festivalu.

Učitelia sa budú môcť zúčastniť na vzdelávacích workshopoch , akreditovaných MŠVVaŠ,  organizovaných v spolupráci s Prešovskou univerzitou, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogickou fakultou FFUK.

 

Podmienky

Použitie klasických alebo jednoduchých hudobných nástrojov

Pre základné školy – podmienkou je účasť celej triedy-kompletného žiackeho kolektívu na realizácii projektu.

Pre stredné školy – dielo môžu vytvárať študenti rôznych tried a ročníkov

 

Spoločná téma

„Keď raz budem starý…“

Jazyk predstavení – slovenský, alebo anglický

Dĺžka predstavenia – podľa kategórie viď. Propozície súťaže

 

Časový plán realizácie 

Uzávierka prihlášok – 28.2.2012

Pracovný workshop pre učiteľov – 15.-16.3.2012 v Košiciach

Praktická tvorba,nácvik a príprava predstavení za aktívnej pomoci umelcov- (február – máj 2012

Súťažný festival – 9.5.2013 v Košiciach

pracovné workshopy – marec,máj,október 2012 – príprava na ďalší rozšírený ročník 2013, nastavenie parametrov a kritérii,

 

Patronát umelca.

 

1/Umelec bude reprezentovať danú školu /napr.v médiach/ a vytvárať kontakt školy so svetom umenia.

 

2/Umelec bude pomáhať triedam pri príprave a nácviku predstavenia…..na základe záujmu učiteľa.

Režim, v akom bude umelec s triedou spolupracovať si dohodne umelec s učiteľom vystupujúcej triedy.

Počet tried, ktorým umelec pomáha môže byť viac.

Práca umelca s triedou bude priebežne dokumentovaná.

 

Umelec s triedou nevystupuje.

Advertisement